first picture second picture third picture

וועדות רפואיות משרד הביטחון

אדם שנפגע  בשירות הצבאי  יגיע, ככל הנראה, לוועדה רפואית שתפקידה הוא לקבוע את אחוזי הנכות שנגרמו לו בעקבות  הפגיעה (מחלה/חבלה). החלטת הוועדה הרפואית הינה חשובה מאוד., על מנת להיות מוכן לקראת הועדה הרפואית מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע  כמו משרד  עורכי דין שרון, וייס קרטיה , שכן הועדה הרפואית קובעת בעצם מהו גובה הפיצוי שהנפגע יקבל להרבה שנים.


הרכב הועדה במשרד הביטחון:

עפ"י תקנות הנכים המסדירות את הנושא, הועדה הרפואית המחוזית (ועדה מדרג ראשון) תורכב מרופא אחד לפחות, לפי החלטת יו"ר הועדות הרפואיות.

במידה והנכה סובל ממספר פגימות והדבר מתאפשר, תורכב הועדה ממספר מומחים בהתאם לאותן פגימות. לחילופין, יתקיימו מספר ועדות עם הרכבים שונים של מומחים, בהתאם לפגימות, מהן סובל הנכה.

כל החלטה של ועדה רפואית תועבר לעיונו וחתימתו של יו"ר ועדות רפואיות מחוזיות.

על ההחלטה של ועדה רפואית מחוזית, ניתן להגיש ערעור לועדה הרפואית העליונה תוך 45 יום.

הועדה הרפואית תורכב מ – 3 רופאים או יותר, לפי החלטת יו"ר הועדות הרפואיות העליונות.

בסמכותה של הועדה לבטל, לשנות או לאשר את החלטת הועדה המחוזית בין שנתבקשה לעשות כן ובין אם לא.

טיפ לנפגע שמגיע לוועדה: כאמור, הוועדה יכולה לחרוץ גורלות לגבי אחוזי הנכות והפיצויים שהנפגע יקבל. לכן, חשוב מאוד להגיע מוכנים. מומלץ להכין מראש את כל החומר הרפואי הרלוונטי, בכלל זה: צילומי רנטגן, תוצאות בדיקות, אולטרה סאונד וכדומה. המטרה היא שבפני הוועדה יהיה חומר רפואי עדכני ממנו תוכל להסיק מסקנות באשר לטיב הפגיעה וההשפעה שלה על הנפגע. דבר נוסף, הזמן שהנפגע נמצא מול הועדה ומסביר לה על הפגימה ממנה הוא סובל הוא קצר מאוד. לכן, כדאי להיות ממוקדים ובהירים ולהעביר לוועדה את כל המידע הרלוונטי.

משרד שרון, וייס קרטיה מתמחה בייצוג בוועדות רפואיות, אם ומדובר באנשי כוחות הביטחון מול משרד הביטחון ואגף השיקום, ובמידה ומדובר בנכות כללית או נכות מעבודה מול הביטוח הלאומי.

ראה עוד: