first picture second picture third picture

צוואות וירושות ועיזבונות

צוואה מאפשרת לכל אדם להסדיר את שייעשה עם רכושו כרצונו, לאחר מותו. את הצוואה חיוני לערוך בטרם עת, אחרת, הירושה תתבצע ותחולק על פי הקבוע בהוראות חוק הירושה. חלוקה מסודרת, ברורה ומושכלת של הרכוש תבטיח את מילוי רצונו הבלעדי של המנוח, תמנע סכסוכים משפחתיים וכיום אף מביאה לחיסכון משמעותי במס.

 ישנם ארבעה סוגי צוואות במשפט הישראלי:

  1. צוואה בכתב יד היא צוואה אשר נכתבת בכתב ידו של המצווה ונושאת תאריך וחתימה בכתב ידו.
  2. צוואה בפני עדים היא צוואה אשר נערכת בנוכחותם של שני עדים, אשר אלה והמצווה חתומים על הצוואה הנושאת גם תאריך.
  3. צוואה בפני רשות היא צוואה הנערכת בעל פה או בכתב בפני שופט, רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי.
  4. צוואה בעל פה תעשה במקרה של שכיב מרע וכן במקרים בהם המצווה סבור שהוא מול פני המוות. במצב דברים זה צריכים לנכוח שני עדים ששמעו את לשונו של המצווה. על עדים אלו, לערוך זיכרון דברים המכיל את פרטי הצוואה, חתימתם, תאריך ונסיבות עשיית הצוואה, ואשר תופקד בידי הרשם לענייני ירושה.

טמונה חשיבות רבה בקבלת ייעוץ משפטי בעת עריכת הצוואה שכן בדרך זו המוריש מבטיח את קיום רצונותיו לאחר מותו תוך שמירה על האינטרסים שלו ואינטרס מוטביו.

עו''ד ומגשרת מרב וייס קרטיה ממשרד עורכי דין שרון, וייס קרטיה מתמחה בעריכת צוואות, הגשת בקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואות ואף בניהול עיזבונות.